ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
dot
dot
dot
dot


ID Line


ชี้แจ้งใบรับรองISO/IEC 17025 หมดอายุ article

         ตามที่ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

       ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) นั้น ปัจจุบันใบรับรองห้องปฏิบัติการครบกำหนดระยะเวลา 3 ปีแล้ว (24 ธันวาคม พ.ศ.2561)
โดยศูนย์สอบเทียบฯ ได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการแล้ว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้พิจารณาพร้อมแต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการของศูนย์สอบเทียบฯ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562
 
         ประกอบกับ พระราชบัญญัติ การมาตรฐานแห่งชาติ2551 (มาตรา 20 หน้า 50) ระบุไว้ว่า 
"ผู้รับใบอนุญาตซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
หนึ่งร้อยยี่สิบวันก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อได้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว ให้ประกอบกิจการ
การตรวจสอบและรับรองในสาขาที่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 18 ต่อไปได้โดยถือว่าเป็นผู้รับ
ใบอนุญาตจนกว่าจะได้รับแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจากผู้อนุญาต"
 
           ดังนั้น ศูนย์สอบเทีบบฯ จึงยังคงสามารถใช้ใบรับรองการสอบเทียบฉบับปัจจุบันได้ต่อไป จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงจาก สมอ.
 
            ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถใช้เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ดำเนินการต่อไปได้ตามปกติและคาดว่าจะได้ใบรับรองภายใน 7 เดือนหลังจากการตรวจประเมินโดยประมาณ ครับ
 
 
 ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

Calibration Center for Industry (Burapha University)
Faculty of Engineering, Burapha University, Saensook, Muang, Chonburi 20131
Tel: 0 3839 3913-4, 0 3839 3916, 0 3810 2222 Ext.3329 Fax: 0 3839 3915
Email: CIB_BUU@hotmail.com