เกี่ยวกับเรา

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

     จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2542  โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542 

    โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเป็นหน่วยงานที่ให้ บริการด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดให้กับภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้บริการวิชาการ ด้านมาตรวิทยา (Metrology) และระบบคุณภาพ (Quality System) ด้านการวัดให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการวัดและการสอบเทียบเครื่องมือวัด ทั้งนี้เพื่อยกระดับ ขีดความสามารถของบุคลากรและหน่วยงานในด้านการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินค้าและการบริการให้ได้มาตรฐาน อย่างสม่ำเสมอ

 

การบริการของเรา ประกอบด้วย ...

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านมิติ และด้านมวล

บริการวัดชิ้นงานทางด้านมิติ ด้วยเครื่องวัดละเอียด

บริการฝึกอบรมทางด้านมาตรวิทยาและการสอบเทียบเครื่องมือวัดต่างๆ

บริการให้คำปรึกษาทางด้านระบบคุณภาพ