เกี่ยวกับเรา

ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2542

โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเป็นหน่วยงานที่ให้ บริการด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดให้กับภาคอุตสาหกรรม และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้บริการวิชาการ ด้านมาตรวิทยา (Metrology) และ ระบบคุณภาพ (Quality System) ด้านการวัดให้กับ หน่วยงานทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถในการวัดและการสอบเทียบเครื่องมือวัด ทั้งนี้เพื่อยกระดับ ขีดความสามารถของบุคลากรและหน่วยงานในด้านการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินค้าและการบริการให้ได้มาตรฐาน อย่างสม่ำเสมอ

 

สินค้าและบริการของเรา ประกอบด้วย ...

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางด้านมิติ และ ด้านมวล

บริการวัดชิ้นงานทางด้านมิติ ด้วยเครื่องวัดละเอียด

บริการฝึกอบรมทางด้านมาตรวิทยาและการสอบเทียบเครื่องมือวัดต่างๆ

บริการให้คำปรึกษาทางด้านระบบคุณภาพ

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ปี ...... ได้ดำเนินการ ...

ปี ...... ได้ดำเนินการ ...