บริการ

การบริการของศูนย์สอบเทียบฯ

     ณ ปัจจุบันทางศูนย์สอบเทียบฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ มอก.1705-2561
(ISO/IEC 17025 : 2017) จากทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย : สมอ. หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0036
(TLAS Accredited Calibration Laboratory No.0036) ภายใต้หน่วยวัดในระบบมาตรฐานสากล (SI Units)

 

โดยเปิดให้บริการหลัก 4 ประภท ได้แก่

1. บริการด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด 2 ประเภท ได้แก่

   1.1 เครื่องมือวัดทางด้านมิติ หรือ ด้านขนาดและความยาว (Dimension)

   1.2 เครื่องมือวัดทางด้านมวล หรือ ด้านน้ำหนัก (Mass)

2. บริการด้านการวัดชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดละเอียด

   2.1 เครื่องวัดละเอียดในระบบพิกัดฉาก 3 มิติ หรือ เครื่อง Coordinate Measuring Machine : CMM

   2.2 เครื่องวัดละเอียดในระบบพิกัดฉาก 2 มิติ หรือ เครื่อง Profile Projector

   2.3 เครื่องมือวัดความหยาบผิว หรือ เครื่อง Roughness Tester

   2.4 เครื่องมือวัดความกลม หรือ เครื่อง Roundness Tester

3. บริการด้านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

4. บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านระบบคุณภาพ

 

 


 • Cal R.png
  การบริการด้านงานสอบเทียบ ศูนย์สอบเทียบฯ เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17025-2561(ISO/IEC 17025 : 2017) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภั...

 • Measure G.png
  การบริการด้านการวัดชิ้นงาน ศูนย์สอบเทียบฯ เปิดให้บริการวัดชิ้นงานทางด้านมิติหรือ ด้านขนาดและความยาว (Dimension) ซึ่งควบคุมคุณภาพของการวัดชิ้นงานภายใต้ระบบคุณภาพตามมาตรฐานของห้องปฏิ...

 • อบรม B.png
  ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรม แก่บุคลากรภายนอกและผู้ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใ...

 • ให้คำปรึกษา Y.png
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …