บริการ

การบริการของศูนย์สอบเทียบฯ

  ณ ปัจจุบันทางศูนย์สอบเทียบฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ มอก.1705-2561
(ISO/IEC 17025 : 2017) จากทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย : สมอ. หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0036
(TLAS Accredited Calibration Laboratory No.0036) ภายใต้หน่วยวัดในระบบมาตรฐานสากล (SI Units)

โดยเปิดให้บริการหลัก 4 ประภท ได้แก่

1. บริการด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัด 2 ประเภท ได้แก่

   1.1 เครื่องมือวัดทางด้านมิติ หรือ ด้านขนาดและความยาว (Dimension)

   1.2 เครื่องมือวัดทางด้านมวล หรือ ด้านน้ำหนัก (Mass)

2. บริการด้านการวัดชิ้นงานด้วยเครื่องมือวัดละเอียด

   2.1 เครื่อง Coordinate Measuring Machine : CMM หรือ เครื่องวัดละเอียดในระบบพิกัดฉาก 3 มิติ

   2.2 เครื่อง Profile Projector หรือ เครื่องวัดละเอียดในระบบพิกัดฉาก 2 มิติ 

   2.3 เครื่อง Roughness Tester หรือ เครื่องมือวัดความหยาบผิว

   2.4 เครื่อง Roundness Tester หรือ เครื่องมือวัดความกลม

3. บริการด้านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

4. บริการด้านการให้คำปรึกษาด้านระบบคุณภาพ