การบริการด้านการสอบเทียบ

การบริการด้านงานสอบเทียบ

ศูนย์สอบเทียบฯ เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17025-2561  
(ISO/IEC 17025 : 2017) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หมายเลขการรับรองห้องปฏิบัติการสอบเทียบ 0036


โดยเปิดให้บริการทั้งหมด 2 ประเภท ภายใต้ระบบเมตริก (Metric) ได้แก่

1. เครื่องมือวัดทางด้านมิติ หรือ ด้านขนาดและความยาว (Dimension)

  1.1 รายการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017 ไม่น้อยกว่า 31 รายการ

  1.2 รายการที่เปิดรับบริการ แต่ยังไม่รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017 ไม่น้อยกว่า 21 รายการ

      (โดยดำเนินงานภายใต้ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2017) 

2. เครื่องมือวัดทางด้านมวล หรือ ด้านน้ำหนัก (Mass)

  2.1 รายการที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017 มีทั้งหมด 2 รายการ

การขอใบเสนอราคาสอบเทียบสำหรับเครื่องมือวัด 

     ศูนย์สอบเทียบฯ ได้กำหนดราคาค่าบริการสอบเทียบแต่ละรายการไม่เท่ากัน ซึ่งเครื่องมือในแต่ละประเภทได้จำแนกราคา ตามช่วงการวัดหรือความละเอียดของเครื่องมือแยกย่อยอีกนั้น
ดังนั้น ลูกค้าจึงจำเป็นต้องระบุข้อมูลของเครื่องมือแต่ละประเภทให้ครบถ้วน ดังนี้

     1. ชื่อเครื่องมือ
     2. ความละเอียดของเครื่องมือ
     3. ช่วงการวัด หรือพิกัดสูงสุดที่สามารถทำการวัดได้ของเครื่องมือ
     4. ช่วงต่อขยายย่านการวัดของเครื่องมือ หรืออุปกรณ์เสริมต่าง (ถ้ามี)
     5. จำนวนเครื่องมือ และถ้าเครื่องมือที่มาเป็นกล่องหรือเซต ลูกค้าจำเป็นต้องระบุจำนวนเครื่องมือที่อยู่ภายในกล่องนั้นด้วย
 
ตัวอย่างเช่น 
     1. Vernier Caliper 0.02 / 0-300 mm  จำนวน 1 ตัว
     2. Gauge Block Grade 0 / 0.5-100 mm  จำนวน 112 ชิ้น/กล่อง
     3. Bore Gauge 0.01 / 50-100 mm / จำนวน 1 ตัว 
        ++Interchengabel anvil & wesher / จำนวน 14 ชิ้น 
 

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคาสอบเทียบ

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

  • Measure G.png
    การบริการด้านการวัดชิ้นงานศูนย์สอบเทียบฯ เปิดให้บริการวัดชิ้นงานทางด้านมิติหรือ ด้านขนาดและความยาว (Dimension)ซึ่งควบคุมคุณภาพของการวัดชิ้นงานภายใต้ระบบคุณภาพตามมาตรฐานของห้องปฏิบั...

  • อบรม B.png
    ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรม แก่บุคลากรภายนอกและผู้ที่สนใจ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ...

  • ให้คำปรึกษา Y.png
    เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …