การบริการด้านการสอบเทียบ

การบริการด้านงานสอบเทียบ

ณ ปัจจุบันทางศูนย์สอบเทียบฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานของห้องปฏิบัติการ มอก.1705-2561
(ISO/IEC 17025 : 2017) จากทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย : สมอ. หมายเลขการรับรองที่ สอบเทียบ 0036
(TLAS Accredited Calibration Laboratory No.0036)

โดยเปิดให้บริการทั้งหมด 2 ประเภท ภายใต้ระบบเมตริก (Metric) ได้แก่

1. เครื่องมือวัดทางด้านมิติ หรือ ด้านขนาดและความยาว (Dimension)

  1.1 รายการที่รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017 มีทั้งหมด 28 รายการ

  1.2 รายการที่ยังไม่รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017 แต่สามารถสอบเทียบได้ 

      โดยดำเนินงานภายใต้ระบบคุณภาพ ISO/IEC 17025 : 2017 มีทั้งหมด 30 รายการ 

2. เครื่องมือวัดทางด้านมวล หรือ ด้านน้ำหนัก (Mass)

  2.1 รายการที่รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017 มีทั้งหมด 2 รายการ

การขอใบเสนอราคาสอบเทียบสำหรับเครื่องมือวัด 

ทางศูนย์ฯจำเป็นต้องทราบลายละเอียดของเครื่องมือวัด เพื่อลดความผิดพลาดจากการสื่อสาร
ดังนั้นข้อมูลที่ทางศูนย์ฯต้องการมีดังนี้

1. ชื่อเครื่องมือ
2. ความละเอียดของเครื่องมือ
3. ช่วงการวัดหรือพิกัดสูงสุดที่สามารถทำกาาวัดได้ของเครื่องมือ
4. ช่วงต่อขยายย่านการวัดของเครื่องมือ หรือ อุปกรณ์เสริมต่าง (ถ้ามี)
5. จำนวนเครื่องมือ และถ้าเครื่องมือที่มาเป็นกล่องหรือเซต ลูกค้าจำเป็นต้องแจ้งจำนวนเครื่องมือภายในกล่องด้วย
 
ตัวอย่างเช่น 
1. Vernier Caliper 0.02/0-300 mm จำนวน 1 ตัว
2. Gauge Block Grade 0/0.5-100 mm จำนวน 112 ชิ้น/กล่อง
3. Bore Gauge 0.01/50-100 mm จำนวน 1 ตัว 
   - interchengabel anvil&wesher จำนวน 14 ชิ้น
 
 

แบบฟอร์มขอใบเสนอราคาสอบเทียบ

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน