ดาวน์โหลด

 

 
ลำดับ                             ชื่อเอกสาร       วันที่อัพเดท  
1 ใบรับรองห้องปฎิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017 15 เมษายน 2563  
2 รายการเครื่องมือที่เปืดให้บริการ 15 พฤษภาคม 2563
 3 แผนกำหนดการอบรม 2563 (มิ.ย.-ธ.ค.63) 12 มิถุนายน 2563