ดาวน์โหลด

 

ลำดับ

ชื่อเอกสาร

วันที่อัพเดท

 

1

ใบรับรองห้องปฎิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017

15 เมษายน 2563

2

รายการเครื่องมือที่เปิดให้บริการ

15 พฤษภาคม 2563

 กำหนดการตรวจประเมิน

14 พฤศจิกายน 2565 

4

 พระราชบัญญัติ การมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2551

14 พฤศจิกายน 2565