หลักสูตร : การประเมินค่าความไม่แน่นอนของผลการวัด

      การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด มีความเกี่ยวโยงกับทุกระดับของสายงานการผลิต และมีความสำคัญกับระบบคุณภาพต่อภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ความไม่แน่นอนของการวัด คือ สิ่งที่ชี้บอกความไม่สมบูรณ์ในความรู้ของปริมาณที่ถูกวัด ซึ่งเกิดขึ้นทุกครั้งในการถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนไหนของความสามารถสอบกลับได้ ซึ่งในแต่ละระดับของการวัดจะเกิดความไม่แน่นอนของการวัดสะสมขึ้นเรื่อย ๆ จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถในการถ่ายทอดการวัดของแต่ละห้องปฏิบัติการและความไม่แน่นอนอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ เช่น วิธีการวัด เครื่องมือวัด ผู้ปฏิบัติการ และสภาวะแวดล้อมในการวัด เป็นต้น

เนื้อหาหลักสูตรอบรม

     - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับค่าความไม่แน่นอนของการวัดเบื้องต้น

     - หลักสถิติพื้นฐานเพื่อการประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด

     - การประมาณการค่าความไม่แน่นอน

     - การรายงานค่าความไม่แน่นอนในการวัด

     - การนำผลการวัดพร้อมกับผลความไม่แน่นอนไปใช้งาน

                        **กรุณานำเครื่องคำนวณที่มีฟังก์ชั่นทางสถิติมาด้วย**

                                                                                

สิ่งที่ท่านจะได้รับ : 

     - ทราบถึงความสำคัญและความจำเป็นในการใช้ค่าความไม่แน่นอนในการวัดในการรายงานผล

     - สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการรายงานผลการสอบเทียบ

     - เข้าใจการรายงานผลความไม่แน่นอน และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

                                                

ค่าลงทะเบียน : 3,000.- 

     หลักสูตรอบรม : 1 วัน

     เวลาอบรม      :  09.00-16.00 น.

     รับจำนวน       :   10 ท่าน เท่านั้น

                                                                     

วิธีชำระค่าลงทะเบียน :

     - ชำระเงินสด

     - ชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยบูรพา”

**กรุณาชำระเงินภายในวันแรกที่ลงทะเบียนอบรม**

  Download รายละเอียดหลักสูตร

 

แผนกำหนดการอบรมประจำปี 2564

ลำดับที่

วันที่ฝึกอบรม

สถานะหลักสูตร

1

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 (เลื่อน)

-

2

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 (เลื่อน)

-

 

   

***กำหนดการอาจการเปลี่ยนแปลงได้***