หลักสูตร : การประเมินค่าความไม่แน่นอนของผลการวัด

การประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัด

มีความเกี่ยวโยงกับทุกระดับของสายงานการผลิต และมีความสำคัญกับระบบคุณภาพต่อภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

ความไม่แน่นอนของการวัด คือ สิ่งที่ชี้บอกความไม่สมบูรณ์ในความรู้ของปริมาณที่ถูกวัด

ซึ่งเกิดขึ้นทุกครั้งในการถ่ายทอดความถูกต้องของการวัดไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนไหนของความสามารถสอบกลับได้

ซึ่งในแต่ละระดับของการวัดจะเกิดความไม่แน่นอนของการวัดสะสมขึ้นเรื่อย ๆ จะมากหรือน้อย

ขึ้นอยู่กับความสามารถในการถ่ายทอดการวัดของแต่ละห้องปฏิบัติการ และความไม่แน่นอนอาจเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ

เช่น วิธีการวัด เครื่องมือวัด ผู้ปฏิบัติการ และสภาวะแวดล้อมในการวัด เป็นต้น

 

จำนวนวันอบรม : 2 วัน

เวลาอบรม : 09.00-16.00 น.


ค่าลงทะเบียน : 3,000 บาท (ไม่มี VAT)

 

เนื้อหาหลักสูตรอบรม

1. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับค่าความไม่แน่นอนของการวัดเบื้องต้น

2. หลักสถิติพื้นฐานเพื่อการประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัด

3. การประมาณการค่าความไม่แน่นอน

4. การรายงานค่าความไม่แน่นอนในการวัด

5. การนำผลการวัดพร้อมกับผลความไม่แน่นอนไปใช้งาน

            **กรุณานำเครื่องคำนวณที่มีฟังก์ชั่นทางสถิติมาด้วย**

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

1. ทราบถึงความสำคัญและความจำเป็นในการใช้ค่าความไม่แน่นอนในการวัดในการรายงานผล

2. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการรายงานผลการสอบเทียบ

3. เข้าใจการรายงานผลความไม่แน่นอน และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

 
 

สถานที่อบรม : ห้องฝึกอบรม ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยากร / ผู้ช่วยวิทยากร : ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

แผนอบรมประจำปี 2563

ลำดับที่

วันที่

จำนวนคงเหลือ (คน)

สถานะการลงทะเบียน 

1

21-22 พฤษภาคม 2563

17

เลื่อน

 

วิธีชำระค่าลงทะเบียน

1. ชำระเงินสด 

2. ชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยบูรพา”

**กรุณาชำระเงินภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น**

 

แบบฟอร์มสมัครฝึกอบรม

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน