หลักสูตร : หลักการใช้งานเครื่องวัด 3 แกน (CMM)

 

   เครื่องวัด3 แกน หรือ ที่รู้จักทั่วไป คือ เครื่อง CMM (Coordinate Measuring Machine) เป็นเครื่องมือวัดที่ละเอียด ที่สามารถวัดชิ้นงาน ที่มีรูปร่างซับซ้อนได้ด้วยเครื่องมือเพียงเครื่องเดียว เป็นเครื่องมือวัดที่ประกอบด้วยตัวเครื่องที่ได้ทั้ง 3 มิติ และยังประกอบด้วยโปรแกรมที่มีความสามารถขั้นสูง ผู้ใช้สามารถออกแบบวิธีการวัดได้เองตามแบบ GD&T และยังสามารถให้ค่าความละเอียดของผลการวัดระดับ 1 ไมครอน ดังนั้น ถ้าผู้ใช้งานเครื่อง CMM มีความสามารถในการใช้ฟังก์ชั่นการทำงานต่าง ๆ ของเครื่องได้อย่างถูกต้องก็จะส่งผลไปยังผลการวัดขนาดของชิ้นงานที่จะมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือตามไปด้วย


 

เนื้อหาหลักสูตรอบรม

     - หลักการใช้งานและส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่อง CMM

     - การใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ของเครื่อง CMM

     - การวัดชิ้นงานตามแบบ GD&T

     - วิธีการวัดค่าตามแบบ GD&T ด้วยเครื่องมือวัดละเอียด และเครื่อง CMM

     - กรณีศึกษาการวัดค่าตามแบบ GD&T ในลักษณะต่าง ๆ ด้วยเครื่อง CMM เช่น

          * ความตรง, ความราบ, ความกลม, ความเป็นทรงกระบอก, ความโค้ง

          * ความเอียงเป็นมุม, ความตั้งฉาก, ความขนาน, ความได้ตำแหน่ง

          * ความร่วมศูนย์ร่วมแกน, ความสมมาตร, การหนีศูนย์เมื่อหมุน

     - ทดลองการปฏิบัติพร้อมทำแบบฝึกหัด

                        **กรุณานำเครื่องคำนวณที่มีฟังก์ชั่นทางสถิติมาด้วย**

                                                                                

สิ่งที่ท่านจะได้รับ : 

     - ทราบถึงส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่อง CMM 

     - สามารถเข้าใจถึงฟังก์ชั่นการทำงานของเครื่อง CMM ได้ 

     - สามารถวัดขนาดของชิ้นงานตามแบบ GD&T ได้

                                                                                                                            

ค่าลงทะเบียน : 4,000.- 

     หลักสูตรอบรม : 2 วัน

     เวลาอบรม      :  09.00-16.00 น.

     รับจำนวน       :   10 ท่าน เท่านั้น

                                                                     

วิธีชำระค่าลงทะเบียน :

     - ชำระเงินสด

     - ชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยบูรพา”

**กรุณาชำระเงินภายในวันแรกที่ลงทะเบียนอบรม**

 

 

แผนกำหนดการอบรมประจำปี 2564

ลำดับที่

วันที่ฝึกอบรม

สถานะหลักสูตร

1

วันที่ 26-27 สิงหาคม 2564

-

2

วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2564

-

 

   

***กำหนดการอาจการเปลี่ยนแปลงได้***