หลักสูตร : หลักการวัดขนาดชิ้นงานตามแบบ GD&T

      Geometric Dimensioning and Tolerance (GD&T) คือ มาตรฐานสากลที่ใช้ในการบอกขนาด และความเที่ยงตรงของชิ้นงาน

ซึ่งจะต้องระบุลงในแบบของชิ้นงาน Drawing โดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย สัญลักษณ์ รูปแบบที่ต้องการกำหนด คำอธิบาย และข้อตกลงต่าง ๆ

เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ใช้งานและผู้ผลิต การวัดขนาดให้ได้ถูกต้องตามแบบ GD&T เพราะถ้าสามารถวัดได้อย่างถูกต้องตามแบบ Drawing ที่ระบุไว้ก็จะสามารถยอมรับชิ้นงานนั้นได้ เพราะว่า GD&T จะกำหนดความแม่นยำของส่วนต่าง ๆ ของชิ้นงาน เช่น ขนาด ตำแหน่ง รูปแบบของชิ้นส่วน และรวมไปถึงทิศทาง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านแบบตาม GD&T และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงานต่อไปได้

เนื้อหาหลักสูตรอบรม

     - หลักการและความเข้าใจเกี่ยวกับ GD&T

     - สัญลักษณ์และการเขียนแบบตามหลัก GD&T

     - การกำหนดขอบเขตความเผื่อของชิ้นงาน

     - การเลือกเครื่องมือวัดให้เหมาะสมกับการวัดแต่ละแบบ

     - กรณีศึกษาการวัดค่าตามแบบ GD&T ในลักษณะต่าง ๆ ด้วยเครื่อง CMM เช่น

          * ความตรง, ความราบ, ความกลม, ความเป็นทรงกระบอก, ความโค้ง

          * ความเอียงเป็นมุม, ความตั้งฉาก, ความขนาน, ความได้ตำแหน่ง

          * ความร่วมศูนย์ร่วมแกน, ความสมมาตร, การหนีศูนย์เมื่อหมุน

     - ทดลองการปฏิบัติพร้อมทำแบบฝึกหัด

                        **กรุณานำเครื่องคำนวณที่มีฟังก์ชั่นทางสถิติมาด้วย**

                                                                                

สิ่งที่ท่านจะได้รับ : 

     - ทราบถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตามแบบ GD&T ได้

     - สามารถเข้าใจถึงวิธีการวัดค่าต่าง ๆ ตามแบบ GD&T ได้ 

     - สามารถเลือกเครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับการวัดค่าแต่ละแบบได้

     - สามารถตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธชิ้นงานตามแบบ GD&T ได้

                                                                                                   

ค่าลงทะเบียน : 3,000.- 

     หลักสูตรอบรม : 1 วัน

     เวลาอบรม      :  09.00-16.00 น.

     รับจำนวน       :   10 ท่าน เท่านั้น

                                                                     

วิธีชำระค่าลงทะเบียน :

     ชำระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย

   ชื่อบัญชี      :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   สาขา         :   มหาวิทยาลัยบูรพา

   เลขที่บัญชี   :   386-0-97096-8


     เงื่อนไขในการโอนเงิน

   1. กรุณาโอนเงินหลังจากที่ได้รับการยืนยันการเข้าร่วมอบรมแล้วเท่านั้น

   2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผู้จ่ายต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

   3. โอนเงินล่วงหน้าก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 วัน และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่
   E-mail : cib-buu@eng.buu.ac.th

   

 

แผนกำหนดการอบรมประจำปี 2565

ลำดับที่

วันที่ฝึกอบรม

สถานะหลักสูตร

1

วันที่ 17 มิถุนายน 2565

ปิดรับสมัคร

2

วันที่ 11 ตุลาคม 2565

เปิดรับสมัคร

 

   

***กำหนดการอาจการเปลี่ยนแปลงได้***