หลักสูตร : ข้อกำหนดระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

      ข้อกำหนดระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 เป็นข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการในการดำเนินการทดสอบ / สอบเทียบ ซึ่งจะประกอบด้วยข้อกำหนดด้านโครงสร้าง ด้านทรัพยากร ด้านกระบวนการ และระบบการบริการถ้าห้องปฏิบัติการสามารถดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามที่ข้อกำหนดระบุจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ที่แสดงให้เห็นว่าห้องปฏิบัติการมีการดำเนินงานด้านระบบคุณภาพ และมีความสามารถทางวิชาการ ผลการทดสอบหรือสอบเทียบที่ออกโดยห้องปฏิบัติการจะเป็นที่น่าเชื่อถือได้ตามหลักมาตรฐานสากล

เนื้อหาหลักสูตรอบรม

     - องค์ประกอบโดยรวมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017

     - ISO/IEC 17025 : 2017 ข้อ 3 คำศัพย์และคำจำกัดความ

     - ISO/IEC 17025 : 2017 ข้อ 4 ข้อกำหนดทั่วไป 

     - ISO/IEC 17025 : 2017 ข้อ 5 ข้อกำหนดด้านโครงสร้าง (ข้อ 5.1-ข้อ 5.7)

     - ISO/IEC 17025 : 2017 ข้อ 6 ข้อกำหนดด้านทรัพยากร (ข้อ 6.1-ข้อ 6.6)

     - ISO/IEC 17025 : 2017 ข้อ 7 ข้อกำหนดด้านกระบวนการ (ข้อ 7.1-ข้อ 7.11)

     - ISO/IEC 17025 : 2017 ข้อ 8 ข้อกำหนดระบบการบริหาร (ข้อ 8.1-ข้อ 8.9)  

     - แบบฝึกหัด

                                                                                          

สิ่งที่ท่านจะได้รับ : 

     - สามารถเข้าใจความหมายและข้อกำหนดของระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017

     - เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017

       ไปปฏิบัติใช้งานจริงได้อย่างถูกต้อง                      

   

ค่าลงทะเบียน : 3,000.- 

     หลักสูตรอบรม : 1 วัน

     เวลาอบรม      :  09.00-16.00 น.

     รับจำนวน       :   10 ท่าน เท่านั้น

                                                                     

วิธีชำระค่าลงทะเบียน :

     - ชำระเงินสด

     - ชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยบูรพา”

**กรุณาชำระเงินภายในวันแรกที่ลงทะเบียนอบรม**

  Download รายละเอียดหลักสูตร 

 

แผนกำหนดการอบรมประจำปี 2564

ลำดับที่

วันที่ฝึกอบรม

สถานะหลักสูตร

1

วันที่ 23 มีนาคม 2564

-

2

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564

-

 

   

***กำหนดการอาจการเปลี่ยนแปลงได้***