หลักสูตร : การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ

        การตรวจติดตามคุณภาพภายในเป็นข้อกำหนดที่ 8.8 ของข้อกำหนดหลักในการจัดทำมาตรฐานความสามารถห้องปฏิบัติการ

ISO/IEC 17025 : 2017 โดยบุคลากรภายในห้องปฏิบัติการทดสอบ / สอบเทียบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการมีความจำเป็นต้องทราบถึงความสำคัญของการตรวจติดตามคุณภาพภายในเพื่อให้เกิดประโยชน์กับห้องปฏิบัติการที่สนใจจะขอรับการรับรองมาตรฐานได้เตรียมความพร้อมเพื่อนำระบบไปปฏิบัติใช้งานได้จริง 

 

เนื้อหาหลักสูตรอบรม

     - องค์ประกอบโดยรวมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017

     - ISO/IEC 17025 : 2017 ข้อ 3 คำศัพย์และคำจำกัดความ

     - ISO/IEC 17025 : 2017 ข้อ 4 ข้อกำหนดทั่วไป 

     - ISO/IEC 17025 : 2017 ข้อ 5 ข้อกำหนดด้านโครงสร้าง (ข้อ 5.1-ข้อ 5.7)

     - ISO/IEC 17025 : 2017 ข้อ 6 ข้อกำหนดด้านทรัพยากร (ข้อ 6.1-ข้อ 6.6)

     - ISO/IEC 17025 : 2017 ข้อ 7 ข้อกำหนดด้านกระบวนการ (ข้อ 7.1-ข้อ 7.11)

     - ISO/IEC 17025 : 2017 ข้อ 8 ข้อกำหนดระบบการบริหาร (ข้อ 8.1-ข้อ 8.9)  

     - แบบฝึกหัดและวิธีการตรวจติดตามคุณภาพภายในแต่ละข้อกำหนด 

                                                                                          

สิ่งที่ท่านจะได้รับ : 

     - ความรู้ความเข้าใจถึงกิจกรรมการตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

     - มีความสามารถและทักษะในการวางแผน การเตรียมเอกสาร การเตรียมความพร้อมและการทำการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit                      

     - เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025 : 2017 ไปปฏิบัติใช้งานได้จริง

   

ค่าลงทะเบียน : 3,000.- 

     หลักสูตรอบรม : 1 วัน

     เวลาอบรม      :  09.00-16.00 น.

     รับจำนวน       :   10 ท่าน เท่านั้น

                                                                     

วิธีชำระค่าลงทะเบียน :

     - ชำระเงินสด

     - ชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยบูรพา”

**กรุณาชำระเงินภายในวันแรกที่ลงทะเบียนอบรม**

  Download รายละเอียดหลักสูตร

 

แผนกำหนดการอบรมประจำปี 2564

ลำดับที่

วันที่ฝึกอบรม

สถานะหลักสูตร

1

วันที่ 27 เมษายน 2564

-

2

วันที่ 8 ธันวาคม 2564

เปิดรับสมัคร

***กำหนดการอาจการเปลี่ยนแปลงได้***