หลักสูตร : การสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานตาม OIML R 111-1

     ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน Weight Standard เป็นน้ำหนักมาตรฐานสำหรับใช้สอบเทียบเครื่องชั่ง หรือเครื่องมือวัดด้านมวล เพื่อให้ความถูกต้อง ของตุ้มน้ำหนักมีค่าความถูกต้องตามที่ SI unit กำหนดไว้ จึงจำเป็นที่จะต้องสอบเทียบตุ้มน้ำหนักตามวิธีการมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล คือ OIML R 111-1

เนื้อหาหลักสูตรอบรม

     หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

     - ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานตามข้อกำหนด OIML R 111-1

     - ข้อกำหนดด้านมาตรวิทยา และด้านเทคนิคของตุ้มน้ำหนักมาตรฐานตาม OIML R 111-1

     - ระบบการสอบกลับได้ของตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

     - วิธีการเลือกใช้ การใช้งานและการบำรุงรักษาตุ้มน้ำหนักมาตรฐานและเครื่องชั่ง

     - วิธีการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน Class F1 หรือต่ำกว่า (เน้นปฏิบัติจริง)**

     - การหาค่า Sp ของเครื่อง Mass Comparator

     - การคำนวนค่า Conventional Mass

     - การประเมินค่าความไม่แน่นอนในการสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน

     - การออกใบรายงานผลการสอบเทียบและการตีความใบรายงานการสอบเทียบ

    

                                                                                          

สิ่งที่ท่านจะได้รับ : 

     - สามารถสอบเทียบต่ำน้ำหนักมาตรฐาน class F1 หรือ ต่ำกว่าได้

     - สามารถเข้าใจข้อกำหนดด้านเทคนิคของตุ้มน้ำหนักมาตรฐานตาม OIML R 111-1 ได้

     - มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในการสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก    

     - สามารถคำนวนค่า Conventional mass และประเมินค่าความไม่แน่นอนในการวัดได้

     - สามารถออกใบรายงานผลการสอบเทียบและนำใบรายงานผลการสอบเทียบไปใช้งานได้

   

ค่าลงทะเบียน : 4,000.- 

     หลักสูตรอบรม : 2 วัน

     เวลาอบรม      :  09.00-16.00 น.

     รับจำนวน       :  10 ท่าน เท่านั้น

                                                                     

วิธีชำระค่าลงทะเบียน :

     ชำระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย

   ชื่อบัญชี      :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   สาขา         :   มหาวิทยาลัยบูรพา

   เลขที่บัญชี   :   386-0-97096-8


     เงื่อนไขในการโอนเงิน

   1. กรุณาโอนเงินหลังจากที่ได้รับการยืนยันการเข้าร่วมอบรมแล้วเท่านั้น

   2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผู้จ่ายต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

   3. โอนเงินล่วงหน้าก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 วัน และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่
   E-mail : cib-buu@eng.buu.ac.th

  Download รายละเอียดหลักสูตร 

 

แผนกำหนดการอบรมประจำปี 2564

ลำดับที่

วันที่ฝึกอบรม

สถานะหลักสูตร

1

วันที่ 7-8 เมษายน 2565

ปิดรับสมัคร

2

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2565

ปิดรับสมัคร

 

   

***กำหนดการอาจการเปลี่ยนแปลงได้***