หลักสูตร : การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA)

      ในการบริหารธุรกิจที่มีการแข่งขันในระดับสูงนั้น มีความจำเป็นต้องอาศัยคุณภาพเป็นกลยุทธ์สำคัญในการบริหาร กล่าวคือ ความพยายามในการสร้างผลกำไรอย่างเป็นธรรมผ่านการผูกใจลูกค้า โดยแนวทางดังกล่าวจะต้องดำเนินการด้วยการสร้างความพึงพอใจแบบเบ็ดเสร็จแก่ลูกค้าโดยรวม หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจ ดังนั้น MSA จะกล่าวถึง ความสำคัญของระบบการวัดที่มีต่อการตัดสินใจในการประกันคุณภาพ และการบริหารคุณภาพ โดยจะกล่าวถึงแนวความคิดของความผันแปร, แนวความคิดของการวิเคราะห์ระบบการวัด และการวิเคราะห์ระบบการวัดของข้อมูลเชิงคุณภาพ

      

เนื้อหาหลักสูตรอบรม

 - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบการวัด     

 - สถิติเบื้องต้น และการสร้างแผนภูมิควบคุม     

 - การวิเคราะห์ระบบการวัดและการประกันคุณภาพ      

 - ความเข้าใจเกี่ยวกับความผันแปร     

 - ขั้นตอนการวิเคราะห์ระบบการวัด     

 - แนวคิดทั่วไปสำหรับการประเมิณระบบการวัด     

 - การวิเคราะห์ระบบการวัดของข้อมูลเชิงผันแปร 

  • แนวความคิดในการวิเคราะห์ระบบการวัด
  • การวิเคราะห์คุณสมบัติด้านไบอัสของระบบการวัด %Bias
  • การวิเคราะห์คุณสมบัติด้านเสถียรภาพของระบบการวัด %Stability
  • การวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงเส้นตรงของระบบการวัด %Linearity
  • การวิเคราะห์คุณสมบัติด้านความแม่นของระบบการวัด GR&R
                                                                                          

สิ่งที่ท่านจะได้รับ : 

     - ทราบถึงหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบการวัด

     - สามารถนำความรู้ทางสถิติไปใช้ในงานวิเคราะห์ระบบการวัดได้

     - สามารถวิเคราะห์ความผันแปรของระบบการวัดได้

   

ค่าลงทะเบียน : 3,000.- 

     หลักสูตรอบรม : 1 วัน

     เวลาอบรม      :  09.00-16.00 น.

     รับจำนวน       :   10 ท่าน เท่านั้น

                                                                     

วิธีชำระค่าลงทะเบียน :

     - ชำระเงินสด

     - ชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยบูรพา”

**กรุณาชำระเงินภายในวันแรกที่ลงทะเบียนอบรม**

  Download รายละเอียดหลักสูตร 

 

แผนกำหนดการอบรมประจำปี 2564

ลำดับที่

วันที่ฝึกอบรม

สถานะหลักสูตร

1

วันที่ 22 มิถุนายน 2564

-

2

วันที่ 28 กันยายน 2564

เปิดรับสมัคร

 

   

***กำหนดการอาจการเปลี่ยนแปลงได้***