หลักสูตร : การสอบเทียบ Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge

เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ และไฮเกจ

เป็นเครื่องมือวัดละเอียดขนาดเล็ก ซึ่งได้มีการนำมาใช้ในการตรวจสอบขนาดความยาว ของชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการผลิตหลายประเภท

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่า เครื่องมือที่ใช้งานอยู่ให้ผลของการวัดที่มีค่าความถูกต้องและอยู่ในเกณฑ์การใช้งานที่ยอมรับได้

จึงจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบหรือสอบเทียบตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง และสร้างความน่าเชื่อถือของเครื่องมือวัดตลอดระยะเวลาที่นำไปใช้งาน

 

จำนวนวันอบรม : 3 วัน

เวลาอบรม : 09.00-16.00 น.

 

ค่าลงทะเบียน : 4,500 บาท (ไม่มี VAT)

 

เนื้อหาหลักสูตรอบรม

1. หลักการมาตรวิทยา และระบบการวัด

2. การสอบกลับได้ของการสอบเทียบ

3. หลักการพื้นฐานการสอบเทียบ

4. วิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน JIS ดังนี้ (เน้นปฏิบัติจริง)**

    - เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

    - ไมโครมิเตอร์

    - ไฮเกจ

5. การประเมินค่าความไม่แน่นอน

6. การออกใบรายงานผลการสอบเทียบและการตีความใบรายงานการสอบเทียบ

            **กรุณานำเครื่องคำนวณที่มีฟังก์ชั่นทางสถิติมาด้วย**

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

1. ทราบถึงวิธีการสอบเทียบและการควบคุมเครื่องมือวัดตามมาตรฐานสากล

2. ทราบถึงวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด

3. มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในการสอบเทียบเครื่องมือวัด

4. สามารถออกใบรายงานผลการสอบเทียบและนำใบรายงานผลการสอบเทียบไปใช้งานได้

 

สถานที่อบรม : ห้องฝึกอบรม ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยากร / ผู้ช่วยวิทยากร : ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

แผนอบรมประจำปี 2563

ลำดับที่

วันที่

จำนวนคงเหลือ (คน)

สถานะการลงทะเบียน 

1

29-31 มกราคม 2563

0

 ปิด

2

12-14 กุมภาพันธ์ 2563

0

 ปิด

3

11-13 มีนาคม 2563

0

ปิด

4

1-3 เมษายน 2563

5

เลื่อน 

5

13-15 พฤษภาคม 2563

5

เลื่อน

6

10-12 มิถุนายน 2563

10

เปิด

7

1-3 กรกฎาคม 2563

20

เปิด

8

19-21 สิงหาคม 2563

20

เปิด

9

2-4 กันยายน 2563

20

เปิด

10

7-9 ตุลาคม 2563

20

เปิด

11

4-6 พฤศจิกายน 2563

20

เปิด

12

25-27 พฤศจิกายน 2563

20

เปิด

13

2-4 ธันวาคม 2563

20

เปิด

 

วิธีชำระค่าลงทะเบียน

1. ชำระเงินสด 

2. ชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยบูรพา”

**กรุณาชำระเงินภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น**

 

แบบฟอร์มสมัครฝึกอบรม

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน