หลักสูตร : การสอบเทียบ Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge

      เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ และไฮเกจ เป็นเครื่องมือวัดละเอียดขนาดเล็กซึ่งได้มีการนำมาใช้ในการตรวจสอบขนาดความยาวของชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการผลิตหลายประเภทเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าเครื่องมือที่ใช้งานอยู่ให้ผลของการวัดที่มีค่าความถูกต้องและอยู่ในเกณฑ์การใช้งานที่ยอมรับได้ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบหรือสอบเทียบตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง และสร้างความน่าเชื่อถือของเครื่องมือวัดตลอดระยะเวลาที่นำไปใช้งาน

เนื้อหาหลักสูตรอบรม

     - หลักการมาตรวิทยา และระบบการวัด

     - การสอบกลับได้ของการสอบเทียบ

     - หลักการพื้นฐานการสอบเทียบ

     - วิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน JIS ดังนี้ (เน้นปฏิบัติจริง)**

          * เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

          * ไมโครมิเตอร์

          * ไฮเกจ

     - การประเมินค่าความไม่แน่นอน

     - การออกใบรายงานผลการสอบเทียบและการตีความใบรายงานการสอบเทียบ

                        **กรุณานำเครื่องคำนวณที่มีฟังก์ชั่นทางสถิติมาด้วย**

                                                                                

สิ่งที่ท่านจะได้รับ : 

     - ทราบถึงวิธีการสอบเทียบและการควบคุมเครื่องมือวัดตามมาตรฐานสากล

     - ทราบถึงวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด 

     - มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในการสอบเทียบเครื่องมือวัด

     - สามารถออกใบรายงานผลการสอบเทียบและนำใบรายงานผลการสอบเทียบไปใช้งานได้

      
                                                                                                                            

ค่าลงทะเบียน : 4,000.- 

     หลักสูตรอบรม : 2 วัน

     เวลาอบรม      :  09.00-16.00 น.

     รับจำนวน       :   10 ท่าน เท่านั้น

                                                                     

วิธีชำระค่าลงทะเบียน :

     - ชำระเงินสด

     - ชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยบูรพา”

**กรุณาชำระเงินภายในวันแรกที่ลงทะเบียนอบรม**

  Download รายละเอียดหลักสูตร

 

แผนกำหนดการอบรมประจำปี 2563

ลำดับที่

วันที่ฝึกอบรม

สถานะหลักสูตร

1

วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563

-

2

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563

-

3

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2563

 เปิดลงทะเบียน

4

วันที่ 20-21 สิงหาคม 2563

เปิดลงทะเบียน

5

 วันที่ 3-4 กันยายน 2563

-

6

 วันที่ 17-18 กันยายน 2563

-

7

 วันที่ 1-2 ตุลาคม 2563

 เปิดลงทะเบียน

8

 วันที่ 15-16 ตุลาคม 2563

 เปิดลงทะเบียน

9

 วันที่ 29-30 ตุลาคม 2563

 เปิดลงทะเบียน

10

 วันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563

 เปิดลงทะเบียน

11

 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563

 เปิดลงทะเบียน

12

 วันที่ 3-4 ธันวาคม 2563

 เปิดลงทะเบียน

***กำหนดการอาจการเปลี่ยนแปลงได้***

 

แบบฟอร์มสมัครฝึกอบรม

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน