หลักสูตร : การสอบเทียบ Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge

      เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ และไฮเกจ เป็นเครื่องมือวัดละเอียดขนาดเล็กซึ่งได้มีการนำมาใช้ในการตรวจสอบขนาดความยาวของชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการผลิตหลายประเภทเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าเครื่องมือที่ใช้งานอยู่ให้ผลของการวัดที่มีค่าความถูกต้องและอยู่ในเกณฑ์การใช้งานที่ยอมรับได้ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบหรือสอบเทียบตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง และสร้างความน่าเชื่อถือของเครื่องมือวัดตลอดระยะเวลาที่นำไปใช้งาน

เนื้อหาหลักสูตรอบรม

     - หลักการมาตรวิทยา และระบบการวัด

     - การสอบกลับได้ของการสอบเทียบ

     - หลักการพื้นฐานการสอบเทียบ

     - วิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน JIS ดังนี้ (เน้นปฏิบัติจริง)**

          * เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์

          * ไมโครมิเตอร์

          * ไฮเกจ

     - การประเมินค่าความไม่แน่นอน

     - การออกใบรายงานผลการสอบเทียบและการตีความใบรายงานการสอบเทียบ

                        **กรุณานำเครื่องคำนวณที่มีฟังก์ชั่นทางสถิติมาด้วย**

                                                                                

สิ่งที่ท่านจะได้รับ : 

     - ทราบถึงวิธีการสอบเทียบและการควบคุมเครื่องมือวัดตามมาตรฐานสากล

     - ทราบถึงวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด 

     - มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในการสอบเทียบเครื่องมือวัด

     - สามารถออกใบรายงานผลการสอบเทียบและนำใบรายงานผลการสอบเทียบไปใช้งานได้

      
                                                                                                                            

ค่าลงทะเบียน : 4,000.- 

     หลักสูตรอบรม : 2 วัน

     เวลาอบรม      :  09.00-16.00 น.

     รับจำนวน       :   10 ท่าน เท่านั้น

                                                                     

วิธีชำระค่าลงทะเบียน :

     ชำระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย

   ชื่อบัญชี      :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   สาขา         :   มหาวิทยาลัยบูรพา

   เลขที่บัญชี   :   386-0-97096-8


     เงื่อนไขในการโอนเงิน

   1. กรุณาโอนเงินหลังจากที่ได้รับการยืนยันการเข้าร่วมอบรมแล้วเท่านั้น

   2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผู้จ่ายต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

   3. โอนเงินล่วงหน้าก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 วัน และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่
   E-mail : cib-buu@eng.buu.ac.th

  Download รายละเอียดหลักสูตร
 

แผนกำหนดการอบรมประจำปี 2566

ลำดับที่

วันที่ฝึกอบรม

สถานะหลักสูตร

1

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2566

ปิดรับสมัคร

2

วันที่ 16-17 มีนาคม 2566

ปิดรับสมัคร

3

วันที่ 27-28 เมษายน 2566

ปิดรับสมัคร

4

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2566

ปิดรับสมัคร

5

 วันที่ 22-23 มิถุนายน 2566

ปิดรับสมัคร

6

 วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2566

ปิดรับสมัคร

7

 วันที่ 10-11 สิงหาคม 2566 

ปิดรับสมัคร

8

 วันที่ 7-8 กันยายน 2566 

ปิดรับสมัคร

9

 วันที่ 19-20 ตุลาคม 2566

ปิดรับสมัคร

10

วันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2566

ปิดรับสมัคร

11

 วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2566

ปิดรับสมัคร

12

 วันที่ 7-8 ธันวาคม 2566

เปิดรับสมัคร

13

 วันที่ 14-15 ธันวาคม 2566

เปิดรับสมัคร

***กำหนดการอาจการเปลี่ยนแปลงได้***