หลักสูตร : การสอบเทียบ Steel Ruler, Steel Tape

ไม้บรรทัด และตลับเมตร

เป็นเครื่องมือวัดละเอียดขนาดเล็ก ซึ่งได้มีการนำมาใช้ในการตรวจสอบขนาดความยาว ของชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมการผลิตหลายประเภท

เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าเครื่องมือที่ใช้งานอยู่ให้ผลของการวัด ที่มีค่าความถูกต้องและอยู่ในเกณฑ์การใช้งานที่ยอมรับได้

จึงจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบหรือสอบเทียบตามช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยืนยันความถูกต้อง และสร้างความน่าเชื่อถือของเครื่องมือวัดตลอดระยะเวลาที่นำไปใช้งาน

 

จำนวนวันอบรม : 2 วัน

เวลาอบรม : 09.00-16.00 น.


ค่าลงทะเบียน : 3,000 บาท (ไม่มี VAT)

 

เนื้อหาหลักสูตรอบรม

1. หลักการมาตรวิทยา และระบบการวัด

2. การสอบกลับได้ของการสอบเทียบ

3. หลักการพื้นฐานการสอบเทียบ

4. วิธีการสอบเทียบเครื่องมือวัดตามมาตรฐาน JIS ดังนี้ (เน้นปฏิบัติจริง)**

     - ไม้บรรทัด

- ตลับเมตร

5. การประเมินค่าความไม่แน่นอน

6. การออกใบรายงานผลการสอบเทียบและการตีความใบรายงานการสอบเทียบ

            **กรุณานำเครื่องคำนวณที่มีฟังก์ชั่นทางสถิติมาด้วย**

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

1. ทราบถึงวิธีการสอบเทียบและการควบคุมเครื่องมือวัดตามมาตรฐานสากล

2. ทราบถึงวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด

3. มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในการสอบเทียบเครื่องมือวัด

4. สามารถออกใบรายงานผลการสอบเทียบและนำใบรายงานผลการสอบเทียบไปใช้งานได้

 

สถานที่อบรม : ห้องฝึกอบรม ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยากร / ผู้ช่วยวิทยากร : ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

แผนอบรมประจำปี 2563

ลำดับที่

วันที่

จำนวนคงเหลือ (คน)

สถานะการลงทะเบียน 

1

27-28 กุมภาพันธ์ 2563

0

 เลื่อน

2

4-5 มิถุนายน 2563

0

เลื่อน

3

15-16 ตุลาคม 2563

15

 เปิด

 

วิธีชำระค่าลงทะเบียน

1. ชำระเงินสด 

2. ชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยบูรพา”

**กรุณาชำระเงินภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น**

 

แบบฟอร์มสมัครฝึกอบรม

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน