หลักสูตร : การสอบเทียบ Electronic Balance

       เครื่องชั่ง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบหรือทำการวัดน้ำหนักของชิ้นงาน เพื่อหาความถูกต้องและค่าความผิดพลาดของน้ำหนักชิ้นงานที่ทำการผลิตขึ้นถ้าเครื่องมือวัดที่ใช้งานอยู่เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้น ย่อมจะส่งผลเสียหายให้กับชิ้นงานที่ผลิตออกมา ในลักษณะของน้ำหนักของชิ้นงาน ที่ผิดไปจากค่าที่กำหนดไว้ การจสอบเทียบเครื่องชั่ง จึงเป็นกระบวนการทางเทคนิค เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะต่าง ๆ ของเครื่องชั่งที่มีผลกระทบต่อความแม่นยำในการชั่ง โดยอาศัยการเปรียบเทียบทางเทคนิคระหว่างค่ามาตรฐานจากตุ้มน้ำหนักมาตรฐานกับค่าชี้บอกน้ำหนักของเครื่องชั่ง

เนื้อหาหลักสูตรอบรม

     - หลักการมาตรวิทยา และระบบการวัด

     - การสอบกลับได้ของการสอบเทียบ

     - หลักการการสอบเทียบเครื่องชั่ง

     - วิธีการสอบเทียบเครื่องชั่ง ตามมาตรฐาน UKAS LSB 14 

     - การประเมินค่าความไม่แน่นอน

     - การออกใบรายงานผลการสอบเทียบและการตีความใบรายงานการสอบเทียบ

                        **กรุณานำเครื่องคำนวณที่มีฟังก์ชั่นทางสถิติมาด้วย**

                                                                                

สิ่งที่ท่านจะได้รับ : 

     - ทราบถึงวิธีการสอบเทียบและการควบคุมเครื่องมือวัดตามมาตรฐานสากล

     - ทราบถึงวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด 

     - มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในการสอบเทียบเครื่องมือวัด

     - สามารถออกใบรายงานผลการสอบเทียบและนำใบรายงานผลการสอบเทียบไปใช้งานได้

      
                                                                                                                            

ค่าลงทะเบียน : 4,000.- 

     หลักสูตรอบรม : 2 วัน

     เวลาอบรม      :  09.00-16.00 น.

     รับจำนวน       :   10 ท่าน เท่านั้น

                                                                     

วิธีชำระค่าลงทะเบียน :

     ชำระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย

   ชื่อบัญชี      :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   สาขา         :   มหาวิทยาลัยบูรพา

   เลขที่บัญชี   :   386-0-97096-8


     เงื่อนไขในการโอนเงิน

   1. กรุณาโอนเงินหลังจากที่ได้รับการยืนยันการเข้าร่วมอบรมแล้วเท่านั้น

   2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผู้จ่ายต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

   3. โอนเงินล่วงหน้าก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 วัน และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่
   E-mail : cib-buu@eng.buu.ac.th

  Download รายละเอียดหลักสูตร

 

แผนกำหนดการอบรมประจำปี 2567

ลำดับที่

วันที่ฝึกอบรม

สถานะหลักสูตร

1

วันที่ 25-26 กรกฎาคม 2567

เปิดรับสมัคร

2

วันที่ 26-27 กันยายน 2567

เปิดรับสมัคร

***กำหนดการอาจการเปลี่ยนแปลงได้***