หลักสูตร : การสอบเทียบ Electronic Balance

เครื่องชั่ง

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบหรือทำการวัดน้ำหนักของชิ้นงาน เพื่อหาความถูกต้องและค่าความผิดพลาดของน้ำหนักชิ้นงานที่ทำการผลิตขึ้น

ถ้าเครื่องมือวัดที่ใช้งานอยู่เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้น ย่อมจะส่งผลเสียหายให้กับชิ้นงานที่ผลิตออกมา ในลักษณะของน้ำหนักของชิ้นงานที่ผิดไปจากค่าที่กำหนดไว้

การจสอบเทียบเครื่องชั่ง จึงเป็นกระบวนการทางเทคนิค เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะต่าง ๆ ของเครื่องชั่งที่มีผลกระทบต่อความแม่นยำในการชั่ง

โดยอาศัยการเปรียบเทียบทางเทคนิคระหว่างค่ามาตรฐานจากตุ้มน้ำหนักมาตรฐานกับค่าชี้บอกน้ำหนักของเครื่องชั่ง

 

จำนวนวันอบรม : 2 วัน

เวลาอบรม : 09.00-16.00 น.


ค่าลงทะเบียน : 3,000 บาท (ไม่มี VAT)

 

เนื้อหาหลักสูตรอบรม

1. หลักการมาตรวิทยา และระบบการวัด

2. การสอบกลับได้ของการสอบเทียบ

3. หลักการการสอบเทียบเครื่องชั่ง

4. วิธีการสอบเทียบเครื่องชั่ง ตามมาตรฐาน UKAS LSB 14

5. การประเมินค่าความไม่แน่นอน

6. การออกใบรายงานผลการสอบเทียบและการตีความใบรายงานการสอบเทียบ

            **กรุณานำเครื่องคำนวณที่มีฟังก์ชั่นทางสถิติมาด้วย**

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

1. ทราบถึงวิธีการสอบเทียบและการควบคุมเครื่องมือวัดตามมาตรฐานสากล

2. ทราบถึงวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด

3. มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในการสอบเทียบเครื่องมือวัด

4. สามารถออกใบรายงานผลการสอบเทียบและนำใบรายงานผลการสอบเทียบไปใช้งานได้

 

สถานที่อบรม : ห้องฝึกอบรม ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วิทยากร / ผู้ช่วยวิทยากร : ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

แผนอบรมประจำปี 2563

ลำดับที่

วันที่

จำนวนคงเหลือ (คน)

สถานะการลงทะเบียน 

1

16-17 กรกฎาคม 2563

15

เปิด

2

17-18 กันยายน 2563

20

เปิด

 

วิธีชำระค่าลงทะเบียน

1. ชำระเงินสด 

2. ชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยบูรพา”

**กรุณาชำระเงินภายในวันแรกที่ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมเท่านั้น**

 

แบบฟอร์มสมัครฝึกอบรม

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน