หลักสูตร : การสอบเทียบ Electronic Balance

       เครื่องชั่ง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบหรือทำการวัดน้ำหนักของชิ้นงาน เพื่อหาความถูกต้องและค่าความผิดพลาดของน้ำหนักชิ้นงานที่ทำการผลิตขึ้นถ้าเครื่องมือวัดที่ใช้งานอยู่เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้น ย่อมจะส่งผลเสียหายให้กับชิ้นงานที่ผลิตออกมา ในลักษณะของน้ำหนักของชิ้นงาน ที่ผิดไปจากค่าที่กำหนดไว้ การจสอบเทียบเครื่องชั่ง จึงเป็นกระบวนการทางเทคนิค เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะต่าง ๆ ของเครื่องชั่งที่มีผลกระทบต่อความแม่นยำในการชั่ง โดยอาศัยการเปรียบเทียบทางเทคนิคระหว่างค่ามาตรฐานจากตุ้มน้ำหนักมาตรฐานกับค่าชี้บอกน้ำหนักของเครื่องชั่ง

เนื้อหาหลักสูตรอบรม

     - หลักการมาตรวิทยา และระบบการวัด

     - การสอบกลับได้ของการสอบเทียบ

     - หลักการการสอบเทียบเครื่องชั่ง

     - วิธีการสอบเทียบเครื่องชั่ง ตามมาตรฐาน UKAS LSB 14 

     - การประเมินค่าความไม่แน่นอน

     - การออกใบรายงานผลการสอบเทียบและการตีความใบรายงานการสอบเทียบ

                        **กรุณานำเครื่องคำนวณที่มีฟังก์ชั่นทางสถิติมาด้วย**

                                                                                

สิ่งที่ท่านจะได้รับ : 

     - ทราบถึงวิธีการสอบเทียบและการควบคุมเครื่องมือวัดตามมาตรฐานสากล

     - ทราบถึงวิธีการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือวัด 

     - มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในการสอบเทียบเครื่องมือวัด

     - สามารถออกใบรายงานผลการสอบเทียบและนำใบรายงานผลการสอบเทียบไปใช้งานได้

      
                                                                                                                            

ค่าลงทะเบียน : 4,000.- 

     หลักสูตรอบรม : 2 วัน

     เวลาอบรม      :  09.00-16.00 น.

     รับจำนวน       :   10 ท่าน เท่านั้น

                                                                     

วิธีชำระค่าลงทะเบียน :

     - ชำระเงินสด

     - ชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยบูรพา”

**กรุณาชำระเงินภายในวันแรกที่ลงทะเบียนอบรม**

  Download รายละเอียดหลักสูตร

 

แผนกำหนดการอบรมประจำปี 2564

ลำดับที่

วันที่ฝึกอบรม

สถานะหลักสูตร

1

วันที่ 15-16 มิถุนายน 2564 (เลื่อน)

-

2

วันที่ 21-22 กันยายน 2564

เปิดรับสมัคร

3

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2564

เปิดรับสมัคร

 

   

***กำหนดการอาจการเปลี่ยนแปลงได้***