หลักสูตร : การตีความใบรายงานผลการสอบเทียบ

     ข้อกำหนด 7.6 ข้อ a) ของ ISO 9001 : 2008 กำหนดให้เครื่องมือวัดที่จำเป็นของหน่วยงานต้องได้รับการสอบเทียบมาตรฐานหรือทวนสอบเป็นระยะ ๆ การทวนสอบเครื่องมือวัดหลังการสอบเทียบเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องจัดทำเป็นหลักฐาน แต่ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติในวงกว้าง เนื่องจากการทวนสอบเครื่องมือวัดผู้ทวนสอบจำเป็นต้องเข้าใจข้อมูลในใบรายงานผลการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดอย่างถูกต้อง แล้วนำข้อมูลในใบรายงานผลการสอบเทียบมาตีความรวมถึงนำผลการสอบเทียบไปใช้ประกอบการวัด 

เนื้อหาหลักสูตรอบรม

     - องค์ประกอบโดยรวมของใบรายงานผลการสอบเทียบ

     - การทำความเข้าใจนิยามที่ปรากฎในใบรายงานผลการสอบเทียบ

     - สิ่งที่กระทบต่อความแม่นของการวัด ความผิดพลาด ค่าแก้

       และค่าความไม่แน่นอนของการวัดผลการสอบเทียบต่อการควบคุมเครื่องมือวัด

     - แนวทางในการตีความผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด

     - กรณีศึกษาการใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบประกอบการวัดของภาคอุตสาหกรรม

     - การใช้ข้อมูลใบรายงานผลการสอบเทียบและการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดขั้นพื้นฐาน  

     - แบบฝึกหัดปฏิบัติการทวนสอบเครื่องมือวัด

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ : 

     - ทราบถึงองค์ประกอบสำคัญของใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง

     - สามารถนำข้อมูลในใบรายงานผลการสอบเทียบไปทวนสอบเครื่องมือวัดที่ควบคุมตามข้อกำหนด ISO 9001 ได้อย่างถูกต้อง                      

     - สามารถบอกหลักเกณฑ์ในการตีความผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดเมื่อเทียบกับเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง

     - สามารถบอกผลกระทบของผลการสอบเทียบต่อผลกระทบของการวัดได้อย่างถูกต้อง

   

ค่าลงทะเบียน : 3,000.- 

     หลักสูตรอบรม : 1 วัน

     เวลาอบรม      :  09.00-16.00 น.

     รับจำนวน       :   10 ท่าน เท่านั้น

                                                                     

วิธีชำระค่าลงทะเบียน :

     - ชำระเงินสด

     - ชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยบูรพา”

**กรุณาชำระเงินภายในวันแรกที่ลงทะเบียนอบรม**

  Download รายละเอียดหลักสูตร

 

แผนกำหนดการอบรมประจำปี 2563

ลำดับที่

วันที่ฝึกอบรม

สถานะหลักสูตร

1

วันที่ 29 มิถุนายน 2563

-

2

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563

-

3

วันที่ 11 สิงหาคม 2563

-

4

วันที่ 8 กันยายน 2563

-

5

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เปิดลงทะเบียน

6

วันที่ 14 ธันวาคม  2563

เปิดลงทะเบียน

***กำหนดการอาจการเปลี่ยนแปลงได้***

 

แบบฟอร์มสมัครฝึกอบรม

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน