หลักสูตร : การตีความใบรายงานผลการสอบเทียบ

     ข้อกำหนด ข้อ 7.1.5 ของ ISO 9001 : 2015 กำหนดให้เครื่องมือวัดที่จำเป็นของหน่วยงานต้องได้รับการสอบเทียบมาตรฐานหรือทวนสอบเป็นระยะ ๆ การทวนสอบเครื่องมือวัดหลังการสอบเทียบเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องจัดทำเป็นหลักฐาน แต่ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติในวงกว้าง เนื่องจากการทวนสอบเครื่องมือวัดผู้ทวนสอบจำเป็นต้องเข้าใจข้อมูลในใบรายงานผลการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวัดอย่างถูกต้อง แล้วนำข้อมูลในใบรายงานผลการสอบเทียบมาตีความรวมถึงนำผลการสอบเทียบไปใช้ประกอบการวัด 

เนื้อหาหลักสูตรอบรม

     - องค์ประกอบโดยรวมของใบรายงานผลการสอบเทียบ

     - การทำความเข้าใจนิยามที่ปรากฎในใบรายงานผลการสอบเทียบ

     - สิ่งที่กระทบต่อความแม่นของการวัด ความผิดพลาด ค่าแก้

       และค่าความไม่แน่นอนของการวัดผลการสอบเทียบต่อการควบคุมเครื่องมือวัด

     - แนวทางในการตีความผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด

     - กรณีศึกษาการใช้ใบรายงานผลการสอบเทียบประกอบการวัดของภาคอุตสาหกรรม

     - การใช้ข้อมูลใบรายงานผลการสอบเทียบและการประเมินค่าความไม่แน่นอนของการวัดขั้นพื้นฐาน  

     - แบบฝึกหัดปฏิบัติการทวนสอบเครื่องมือวัด

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ : 

     - ทราบถึงองค์ประกอบสำคัญของใบรายงานผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดได้อย่างถูกต้อง

     - สามารถนำข้อมูลในใบรายงานผลการสอบเทียบไปทวนสอบเครื่องมือวัดที่ควบคุมตามข้อกำหนด ISO 9001 ได้อย่างถูกต้อง                      

     - สามารถบอกหลักเกณฑ์ในการตีความผลการสอบเทียบเครื่องมือวัดเมื่อเทียบกับเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง

     - สามารถบอกผลกระทบของผลการสอบเทียบต่อผลกระทบของการวัดได้อย่างถูกต้อง

   

ค่าลงทะเบียน : 3,000.- 

     หลักสูตรอบรม : 1 วัน

     เวลาอบรม      :  09.00-16.00 น.

     รับจำนวน       :   20 ท่าน เท่านั้น

                                                                     

วิธีชำระค่าลงทะเบียน :

     ชำระโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย

   ชื่อบัญชี      :   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

   สาขา         :   มหาวิทยาลัยบูรพา

   เลขที่บัญชี   :   386-0-97096-8


     เงื่อนไขในการโอนเงิน

   1. กรุณาโอนเงินหลังจากที่ได้รับการยืนยันการเข้าร่วมอบรมแล้วเท่านั้น

   2. ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผู้จ่ายต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

   3. โอนเงินล่วงหน้าก่อนวันอบรมอย่างน้อย 1 วัน และส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่
   E-mail : cib-buu@eng.buu.ac.th

  Download รายละเอียดหลักสูตร

 

แผนกำหนดการอบรมประจำปี 2567

ลำดับที่

วันที่ฝึกอบรม

สถานะหลักสูตร

1

วันที่ 31 มกราคม 2567

ปิดรับสมัคร

2

วันที่ 30 เมษายน 2567

เปิดรับสมัคร

3

วันที่ 27 มิถุนายน 2567

เปิดรับสมัคร

วันที่ 29 สิงหาคม 2567

เปิดรับสมัคร

5

 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567

 เปิดรับสมัคร

***กำหนดการอาจการเปลี่ยนแปลงได้***