Calibration Center for Industry Burapha University

สาระน่ารู้

เป็นความรู้พื้นฐานต่างๆ ที่เราอยากจะแบ่งปันให้กับผู้ที่ใช้เครื่องมือวัดโดยทั่วไป ได้มีความรู้มากขึ้น และนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรมของประเทศ ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป