การบริการด้านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

    ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรม แก่บุคลากรภายนอกและผู้ที่สนใจ 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมระบบมาตรวิทยาในประเทศให้มีความขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม 

ซึ่งในแต่ละหลักสูตรจะเริ่มอบรมตั้งแต่พื้นฐานของระบบมาตรวิทยา หลักการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนวิธีการสอบเทียบเครื่องมืดวัดประเภทต่าง ๆ หรือวิธีนำไปใช้ในการทำงานจริง 

เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และวิธีปฏิบัติไปประยุกต์ใช้หรือเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง

แบบฟอร์มใบเสนอราคาฝึกอบรม

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน

  • Cal R.png
    การบริการด้านงานสอบเทียบ ศูนย์สอบเทียบฯ เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17025-2561(ISO/IEC 17025 : 2017) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ...

  • Measure G.png
    การบริการด้านการวัดชิ้นงานศูนย์สอบเทียบฯ เปิดให้บริการวัดชิ้นงานทางด้านมิติหรือ ด้านขนาดและความยาว (Dimension)ซึ่งควบคุมคุณภาพของการวัดชิ้นงานภายใต้ระบบคุณภาพตามมาตรฐานของห้องปฏิบั...

  • ให้คำปรึกษา Y.png
    เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …