การบริการด้านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

    ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

ได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรม แก่บุคลากรภายนอกและผู้ที่สนใจ 

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมระบบมาตรวิทยาในประเทศ

ให้มีความขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
ในทุกหลักสูตรจะเริ่มอบรมตั้งแต่พื้นฐานของระบบมาตรวิทยา หลักการ ขั้นตอนการดำเนินงาน

ตลอดจนวิธีการสอบเทียบเครื่องมืดวัดประเภทต่างๆหรือวิธีนำไปใช้ในการทำงานจริง 

เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้และวิธีปฏิบัติไปประยุกต์ใช้หรือเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง

แบบฟอร์มใบเสนอราคาฝึกอบรม

กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน