การบริการด้านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

    ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการเปิดฝึกอบรม แก่บุคลากรภายนอกและผู้ที่สนใจ 

   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมระบบมาตรวิทยาในประเทศให้มีความขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งในแต่ละหลักสูตรจะเริ่มอบรมตั้งแต่พื้นฐานของระบบมาตรวิทยา หลักการ ขั้นตอนการดำเนินงาน ตลอดจนวิธีการสอบเทียบเครื่องมืดวัดประเภทต่าง ๆ หรือวิธีนำไปใช้ในการทำงานจริง เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และวิธีปฏิบัติไปประยุกต์ใช้หรือเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง

รายการหลักสูตรการฝึกอบรม

1. หลักสูตร : การสอบเทียบ Vernier Caliper, Micrometer, Height Gauge

รายละเอียด

 

2. หลักสูตร : การสอบเทียบ Dial Indicator, Dial Test Indicator

รายละเอียด

 

3. หลักสูตร : การสอบเทียบ Steel Ruler, Steel Tape

รายละเอียด

 

4. หลักสูตร : การสอบเทียบ Electronic Balance

รายละเอียด

5. หลักสูตร : หลักการใช้งานเครื่องวัด 3 แกน (CMM) 

รายละเอียด

6. หลักสูตร : หลักการวัดขนาดชิ้นงานตามแบบ GD&T

รายละเอียด

7. หลักสูตร : การประเมินค่าความไม่แน่นอนของผลการวัด

รายละเอียด

8. หลักสูตร : การตีความใบรายงานผลการสอบเทียบ

รายละเอียด

 

9. หลักสูตร : ข้อกำหนดระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

รายละเอียด

 

10. หลักสูตร : การตรวจติดตามระบบคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ

รายละเอียด

 

11. หลักสูตร : การสอบเทียบตุ้มน้ำหนักมาตรฐานตาม OIML R 111-1

 

รายละเอียด

 

12. หลักสูตร : การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA)

รายละเอียด

 

13. หลักสูตร : เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด และวิศวกรรมคุณภาพ

 

รายละเอียด

หลักสูตร : อื่นๆ (อบรมนอกสถานที่ หรือ กำนดเอง)

14. หลักสูตร : อื่นๆ (อบรมนอกสถานที่ หรือ กำนดเอง)

รายละเอียด


  • Cal R.png
    การบริการด้านงานสอบเทียบ ศูนย์สอบเทียบฯ เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17025-2561(ISO/IEC 17025 : 2017) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภั...

  • Measure G.png
    การบริการด้านการวัดชิ้นงาน ศูนย์สอบเทียบฯ เปิดให้บริการวัดชิ้นงานทางด้านมิติหรือ ด้านขนาดและความยาว (Dimension) ซึ่งควบคุมคุณภาพของการวัดชิ้นงานภายใต้ระบบคุณภาพตามมาตรฐานของห้องปฏิ...

  • ให้คำปรึกษา Y.png
    เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …