หลักสูตร : เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด และวิศวกรรมคุณภาพ

     7QC Tools และ Quality Engineering มีความสำคัญกับระบบคุณภาพต่อภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน 7QC Tools คือ เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด ที่ใช้สำหรับการควบคุมคุณภาพในการดำเนินงานด้วยการรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในการดำเนินงาน แล้ววิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นเพื่อนำไปสู่การหาทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง และ Quality Engineering คือ เทคนิคที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ โดยประยุกต์ใช้พื้นฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ การลดของเสียในกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ของผู้ผลิต เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร คือ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

เนื้อหาหลักสูตรอบรม    

  - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติเบื้องต้น     

  - เครื่องมือคุณภาพทั้ง 7 ชนิด

  1. ผังแสดงเหตุและผล (Cause and Effect Diagram)
  2. กราฟ (Graph)
  3. แผ่นตรวจสอบ (Check Sheet)
  4. แผนผังการกระจาย (Scatter Diagram)
  5. ฮีสโตแกรม (Histogram)
  6. แผนผังพาเรโต (Pareto Diagram)
  7. แผนภูมิควบคุม (Control Chart)

  - ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ      

  - กระบวนการควบคุมทางสถิติ  (Statistical ProcessControl)     

  - แผนภาพควบคุมลักษณะการผลิตของกระบวนการ (Control Charts) ข้อมูลวัด     

  - แผนภาพควบคุมลักษณะการผลิตของกระบวนการ (Control Charts) ข้อมูลนับ     

  - แผนการซุ่มตรวจเพื่อการยอมรับ (Sampling Plan)

  - การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ และการคำนวณหาค่า Cp และ Cpk

                                                                                          

สิ่งที่ท่านจะได้รับ : 

     - ทราบถึงหลักการและสามารถใช้งานเครื่องมือ 7QC Tools ได้

     - สามารถนำความรู้ทางสถิติไปใช้กับงานควบคุมคุณภาพได้                      

   

ค่าลงทะเบียน : 3,000.- 

     หลักสูตรอบรม : 1 วัน

     เวลาอบรม      :  09.00-16.00 น.

     รับจำนวน       :   10 ท่าน เท่านั้น

                                                                     

วิธีชำระค่าลงทะเบียน :

     - ชำระเงินสด

     - ชำระเป็นเช็ค สั่งจ่ายในนาม “มหาวิทยาลัยบูรพา”

**กรุณาชำระเงินภายในวันแรกที่ลงทะเบียนอบรม**

  Download รายละเอียดหลักสูตร 

 

แผนกำหนดการอบรมประจำปี 2564

ลำดับที่

วันที่ฝึกอบรม

สถานะหลักสูตร

1

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (เลื่อน)

-

2

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เปิดรับสมัคร

 

   

***กำหนดการอาจการเปลี่ยนแปลงได้***